Pozabil(a) sem svoje uporabniško ime

Vaše uporabniško ime je e-poštni naslov, ki ste ga registrirali za svoj račun Longboat. NASVET: Vaše uporabniško ime je običajno e-poštni naslov, ki ga uporabljate vsakodnevno med kliničnim preskušanjem. To je tisti e-poštni naslov, kamor so bila poslana vsa prejšnja sporočila družbe Longboat.

Still have a question?

Submit support request